Vedtekter

NJFFsmall1.pngfor Nordstrand Jeger- og Fiskerforening

Nordstrand Jeger- og Fiskerforening ble stiftet 5. februar 1936 og er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Disse vedtektene ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 13. mai 2015 og erstatter vedtektene fra 10. februar 1970.

§1. Formål

Foreningen skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesse innen jakt, fiske og friluftsliv. Den skal arbeide for almen økt forståelse for jakt og fiske, drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid, samarbeide med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og foreninger, herunder andre foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Norges Jeger- og Fiskerforbunds arbeid og handlingsprogram er retningsgivende for foreningen.

§2. Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv kan opptas som medlem.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingent for det kommende år. Et medlem kan ikke ha verv eller stemme på årsmøte hvis kontingent ikke er betalt. Det er adgang til å tegne sidemedlemskap i en annen forening.

§3. Kontingent

Medlemskontingenten gjelder for hele kalenderåret. Foreningen følger NJFF sin ordning for sentral innkreving av medlemskontingenten som fastsettes på årsmøtet og meddeles forbundet innen 1. september.

§4. Foreningens organer

Foreningens styrende organer er, i besluttende rekkefølge:

 1. Årsmøte
 2. Ekstraordinært årsmøte
 3. Styret

§5. Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 15. mars hvert år. Årsmøtet skal innkalles av styret 14 dager før møtedato. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 21 dager før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke vedtektene tilsier noe annet.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

Ethvert medlem som har stemmerett, kan møte og avgi stemme på årsmøtet (ordinær og ekstraordinær). Fullmakt kan bare avgis til annet møte- og stemmeberettiget medlem av foreningen. Ingen kan dog motta mer enn 2 (to) fullmakter. Fullmakt skal avgis skriftlig, være undertegnet og skal presenteres i original på møtet. Eventuell tvil om fullmakten avgjøres av vedkommende møte med vanlig flertall. Ved denne avstemning har den omdiskuterte fullmakt ikke gyldighet. Eventuelle begrensninger i fullmaktens omfang skal være angitt på fullmakten.

Følgende er faste saker som skal behandles på årsmøtet:

 1. Konstituering av møtet
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av tellekorps
  6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Årsberetning fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap for siste kalenderår
 4. Innmeldte saker
 5. Saker som styret har satt på dagsorden
 6. Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende år
 7. Foreningens kontingentandel
 8. Godtgjørelse til styremedlemmer
 9. Valg av styret (se § 7)
 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer (se § 7)
 11. Valg av 2 revisorer (se § 7)
 12. Utnevning av foreningens utmerkelser; (i) Veidemannen og (ii) Æresmedlemskap – se vedlegg til disse vedtektene
 13. Forslag til vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med om tidligere vedtak er utført.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall ved håndsopprekking med unntak for § 13, 14, 15 og 16 hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet skal forslag forkastes. Ved stemmelikhet for personvalg foretas det loddtrekning. Valgene kan foregå skriftlig hvis det er flere forslag eller hvis noen krever dette. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder revisors beretning og regnskapet.

§6. Revisorer

Årsmøtet velger to revisorer for ett år av gangen. Revisorene skal kontrollere/verifisere foreningens regnskaper, eiendeler, eiendommer og likvide midler. Revisorene skal også følge opp gjennomføringen av vedtak gjort av årsmøtet.

  §7. Valgkomité og valg

Til å forberede og lede gjennomføring av valg på foreningens tillitsmenn velger årsmøtet en valgkomité på tre medlemmer. Disse velges for to år av gangen, og med forskyvning slik at minst ett medlem ikke går ut ved valget. Det er anledning til gjenvalg.

Valgkomiteen skal selv aktivt søke etter kandidater samt motta forslag fra medlemmene til kandidater som har sagt seg villig til å stille for foreningens tillitsverv (nye/gjenvalg). På bakgrunn av registrerte navneforslag skal valgkomiteen vurdere, prioritere og utarbeide sin liste over valgbare kandidater. Listen skal tydeliggjøre valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens liste skal sendes medlemmene sammen med innkalling til generalforsamling. Alle kandidater på listen er valgbare. I tillegg kan det på årsmøtet foreslås andre kandidater som også er valgbare. Leder, nestleder og kasserer skal velges separat. Ved flere kandidater enn plasser til en kategori verv, skal disse velges samlet og ved skriftlig avstemning.

Årsmøtet skal før valget oppnevne tellekorps som skal kontrollere avgitte stemmer. Valgkomiteens leder gjennomfører valget under årsmøtet.

§8. Eksklusjon

Medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse eller som opptrer på en måte som er til skade for foreningen og dens medlemmer, samt medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter og/eller ordensreglement, kan ekskluderes etter beslutning av styret. Medlemmet skal dog på forhånd etter en frist fastsatt av styret, få anledning til skriftlig komme med sin fremstilling. Er forseelsen av mindre graverende karakter, kan styret beslutte at det kun tildeles en advarsel.

Den ekskluderte kan anke avgjørelsen og kreve at styret på første årsmøte forelegger saken til endelig avgjørelse. Den ekskluderte har anledning til selv å møte. Krav om årsmøtets avgjørelse har ikke oppsettende virkning på eksklusjonen.

§9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når et tidligere årsmøte har besluttet dette, eller når 1/3 av medlemmene krever dette skriftlig. Det skal innkalles med samme varsel som til ordinært årsmøte. Møtet kan ikke behandle andre saker enn de som står oppført i innkallingen.

Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

§10. Styret

Foreningen skal ledes av et styre på mellom 6 og 10 medlemmer sammen med 2 varamedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet skal velge leder, nestleder og kasserer samt øvrige medlemmer og varamedlemmer. Leder og 2 styremedlemmer skal stå på valg samtidig. Nestleder og resterende styremedlemmer er på valg øvrige år. Valgene gjelder for 2 år.

Styret beslutter etter årsmøtet hvordan de organiserer arbeidet gjennom forskjellige utvalg.  NJFFs anbefalinger for organiseringen er retningsgivende.

Styremøter holdes når leder fastsetter dette eller når det kreves av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall anses forslaget som forkastet. Det skal føres referat fra styremøtene.

Styremedlemmene mottar godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet.

§11. Styrets plikter

Styret skal:

 • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
 • Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
 • Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret samt forslag til arbeidsprogram for kommende år.
 • Legge fram for årsmøtet forslag om utnevning av Veidemann og Æresmedlemmer, samt forslag og tildeling av diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til NJFFs
 • Sende liste over tillitsvalgte, regnskap, skjema for ungdomsmedlemmer og skjema for tilbakeføring av mva. til NJFF og fylkeslag innen 31.mars.
 • Nedsette utvalg etter behov og utarbeide utvalgsinstruks.
 • Arbeide for forenings- og medlemsfordeler samt muligheter for økonomisk støtte.
 • Ivareta foreningens arkiv.

§12. Regnskap

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av 2 revisorer, som velges på årsmøtet. Revisors beretning skal fremlegges på årsmøtet.

§13. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet eller lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte. 

§14. Utmelding av NJFF

Utmelding av Norges Jeger- og Fiskerforbund krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter. Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldene fra førstkommende årsskifte etter at endelig vedtak er fattet. Lovlig fattet vedtak skal meddeles forbundet innen 1.september.

§15. Oppløsning av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle formål foreningen arbeider for å fremme ved at formuen tilfaller en lokal forening med tilsvarende eller beslektede formål og som det er naturlig at medlemmene kan sokne til. Oslo fylkeslag skal utpeke forening som formuen skal tilfalle.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

§16. Fusjonering av foreningen

Sak om fusjon med andre foreninger må avgjøres med 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.